Cho Vay Ngang Hàng – Peer to Peer Lending

Cho vay ngang hàng kết nối nhu cầu giữa người cho vay và người muốn vay tiền thông qua một nền tảng, hoạt động trực tuyến với nhiều lợi ích vượt trội. Nhưng cũng là lĩnh vực mới mẻ cần được đánh giá qua thời gian.